48963836
REGULAMIN

/ REZERWACJA – POBYT – WARUNKI OGÓLNE /

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rezerwacji i najmu Aprat Info. W razie pytań zapraszamy do kontaktu. Z wyrazami szacunku, zespół Apart Info.

Regulamin
rezerwacji i najmu apartamentów

Przed dokonaniem rezerwacji koniecznie prosimy zapoznać się z
naszym regulaminem, który zawiera wszystkie niezbędne informacje odnośnie
warunków rezerwacji, płatności jak i samego pobytu. W razie jakichkolwiek pytań
jesteśmy do Państwa dyspozycji.

§1. Postanowienia ogólne

1. Domena działająca pod adresem www.apartinfo.net stanowi platformę
rezerwacyjną i wynajmu Lokali, prowadzoną przez Apartinfo Gustinelli Antoń
Spółkę jawną (dalej Apartinfo) z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-748) przy
ul. Chmielnej 71/75, NIP: 587-166-86-89, REGON 220788791. Wyżej wymieniony
adres prowadzenia przez Apartinfo Sp.j. działalności gospodarczej jest
jednocześnie adresem korespondencyjnym. Klienci mogą ponadto kontaktować się z Apartinfo pod następującym adresem poczty elektronicznej:
apartinfo@apartinfo.net lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 500 310 306.
2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów najmu Lokali oferowanych przez Apartinfo za pośrednictwem serwisu internetowego www.apartinfo.net, ogólne zasady Najmu Lokali oraz uprawnienia Klienta, w tym w szczególności zasady wnoszenia reklamacji oraz terminy jej rozpatrzenia.
3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu, pobrać go i sporządzić wydruk w dowolnym czasie za pośrednictwem serwisu www.apartinfo.net.
4. Dokonywanie rezerwacji za pośrednictwem domeny www.apartinfo.net wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę Klienta.
5. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
ApartInfo – podmiot wymieniony w ustępie 1, świadczący usługi najmu Lokali
Wczasowych,
Klient – osoba fizyczna lub prawna, biorąca w odpłatne, określone w czasie,
użytkowanie Lokal, na podstawie umowy zawartej z ApartInfo drogą elektroniczną,
Lokal – lokal wczasowy opisany szczegółowo w ofercie znajdującej się na
stronach internetowych www.apartinfo.net
6. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.apartinfo.net są cenami
brutto (zawierają podatek VAT) i obowiązują do dnia 31 grudnia 2017 roku.
7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 22.06.2018 roku .
§2. Rezerwacja
1. Klient dokonuje rezerwacji Lokalu drogą internetową, poprzez program
booking-engine, znajdujący się na stronie internetowej www.apartinfo.net.
2. Opis kroków rezerwacyjnych.
1. Krok 1.
a. Wybór terminu przyjazdu oraz wyjazdu, lokalizacji apartamentu oraz ilości
osób,
b. Wybór apartamentu lub apartamentów, na które chcemy dokonać rezerwacji i
kliknięcie przycisku „rezerwuję”,
2. Krok 2.
a. Wypełnienie danych wymaganych przy rezerwacji (tj. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres e-mail oraz adres zamieszkania).
b. Zaznaczenie wymaganych pól.
b1 „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji rezerwacji”,
b2 „Zapoznałem się i akceptuję regulamin”,
c. W celu uzyskania faktury vat konieczne jest zaznaczenie pola „Wystaw fakturę
na dane firmy” oraz wpisane wymaganych danych.
3. Krok 3.
Wybór metody płatności za rezerwację oraz użycie przycisku „Rezerwuję”.
4. Umowa najmu Lokalu zawarta zostaje po wypełnieniu wymaganych pól oraz
kliknięciu przycisku „Rezerwuj”.
5. Po uiszczeniu przez Klienta opłaty rezerwacyjnej, Apartinfo przesyła na
adres e-mail podany przez Klienta, nie później niż w terminie 24 godzin od daty
wpływu opłaty rezerwacyjnej potwierdzenie zawarcia umowy najmu Lokalu.
§3. Zasady płatności
1. Klient dokonuje opłaty rezerwacyjnej w kwocie równej 30% opłaty za cały
uzgodniony okres najmu Lokalu, w terminie 24 godzin od czasu zrobienia
rezerwacji, nie później niż na 2 dni przed datą rozpoczęcia najmu Lokalu, chyba
że strony uzgodnią inaczej.
2. O ile strony nie uzgodnią inaczej, pozostała część opłaty za najem Lokalu, w
wysokości 70% jej całkowitej wysokości, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1
zdanie ostatnie, powiększona o opłatę wskazaną w ust. 6 oraz kaucję, o której
mowa w § 5 ust. 7, Klient uiszcza niezwłocznie w dniu przyjazdu (przy
zameldowaniu), przed przekazaniem kluczy do wynajmowanego Lokalu.
3. Opłata za pobyt w Lokalu obejmuje koszty mediów (energia elektryczna, gaz,
woda, wywóz śmieci, ogrzewanie – w sezonie grzewczym), dostęp do Internetu i
telewizji satelitarnej (w przypadku wskazania takiego wyposażenia Lokalu w
ofercie na stronie internetowej www.apartinfo.net) oraz pojedynczej zmiany
pościeli (jeden komplet dla jednej osoby na cały pobyt w przypadku łóżka
jednoosobowego, jeden dwuosobowy komplet dla dwóch osób na cały pobyt w
przypadku łóżka dwuosobowego).
4. Opłata za najem Lokalu nie obejmuje wyżywienia i zaopatrzenia Lokalu w
środki czystości (w tym: tabletki do zmywarki, mydła, płyny do mycia, proszki
do prania, kapsułki do ekspresu do kawy itp .), które Najemca zapewnia we
własnym zakresie i na swój koszt.
5. Apartinfo zastrzega sobie prawo zmian opłat za Najem lokali, w tym
prowadzenia akcji promocyjnych. Do umów zawartych przed zmianą opłat,
zastosowanie mają opłaty dotychczasowe. Apartinfo uprawniony jest do objęcia
Klienta, z którym zawarł umowę najmu Lokalu opłatami i akcjami promocyjnymi, na które Klient wyrazi zgodę.
§4. Zmiany termin najmu Lokalu
1. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego zawiadomienia Apartinfo o skróceniu
pobytu w Lokalu.
2. Apartinfo w wyznaczonym terminie dokona odbioru Lokalu oraz kluczy i pilotów do bram wjazdowych, jak również dokona rozliczenia kaucji.
3. Przedłużenie okresu najmu Lokalu możliwe jest pod warunkiem dostępności
Lokalu.
4. Do przedłużonego okresu najmu Lokalu zastosowanie mają opłaty obowiązujące w przedłużonym okresie.
5. Klient, za zgodą Apartinfo, może przenieść wszelkie prawa i obowiązki
wynikające z zawartej umowy najmu Lokalu na osobę trzecią, pod warunkiem
przejęcia przez tą osobę wszelkich praw i obowiązków wynikających z zawartej
umowy.
§5. Odpowiedzialność stron
1. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia, niezależnych od
Apartinfo okoliczności, których nie można było przewidzieć Klientowi zostanie
zwrócona uiszczona opłata w wysokości dokonanej wpłaty. Jeżeli obie strony
wyrażą zgodę, Apartinfo, jeżeli jest to możliowe, zaoferuje Klientowi Lokal o
standardzie odpowiadającym standardowi Lokalu objętego umową najmu, o położeniu jak najbardziej do niego zbliżonym oraz w terminie, który został określony w Umowie najmu (Usługa zamienna).
2. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na Usługę zamienną, Apartinfo zobowiązany
będzie do zwrotu uiszczonych dotychczas przez Klienta opłat, z wyłączeniem
opłat za usługi, z których Klient skorzystał.
3. Apartinfo nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w dostępie do systemu
rezerwacyjnego na stronie internetowej www.apartinfo.net z przyczyn
niezależnych od Apartinfo. Apartinfo może zawiesić dostęp do serwisu
www.apartinfo.net na okres niezbędny do usunięcia przeszkód technicznych i
organizacyjnych.
4. Apartinfo nie ponosi odpowiedzialności za mienie Klienta pozostawione w
Lokalu, w szczególności za jego utratę lub uszkodzenie.
5. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody w Lokalu lub jego
wyposażeniu oraz nieruchomości wspólnej, w tym w częściach wspólnych budynku, w którym położony jest Lokal, jak i w mieszkaniach sąsiadujących z Lokalem, niewynikające z normalnego użytkowania Lokalu, wyrządzone przez Klienta oraz przez osoby przebywające z nim w Lokalu.
6. Klient jest zobowiązany do naprawienia szkód wyrządzonych Apartinfo oraz
osobom trzecim zarówno w Lokalu jak i w nieruchomościach wspólnych, w tym w częściach wspólnych budynku, jak i lokalach sąsiednich, przez siebie oraz
osoby, za które ponosi odpowiedzialność. Klient zobowiązany jest do
poinformowania Apartinfo lub osoby upoważnionej o wszelkich usterkach,
zniszczeniach lub szkodzie wyrządzonej przez niego i osoby, za które ponosi
odpowiedzialność.
7. Tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania, o którym mowa w ustępie
poprzedzającym, Apartinfo pobiera od Klienta, podczas wydawania kluczy do
lokalu, kaucję w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych). Kaucja
pobierana jest w formie preautoryzacji na karcie bankowej. Kaucja podlega
zwrotowi w dniu opuszczenia Lokalu, po potrąceniu równowartości szkód
wyrządzonych przez Klienta oraz osoby, za które ponosi on odpowiedzialność.
8. Potrącenia należności Apartinfo z kaucji nie wyłącza dochodzenia roszczeń z
tytułu poniesionych szkód, których wartość przewyższa pobraną kaucję.
9. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za powierzone mu klucze do Lokalu oraz
piloty do bram wjazdowych (o ile rezerwacja obejmuje miejsce garażowe). Zagubienie klucza lub pilota obciążane jest dodatkową opłatą w wysokości 300,00 zł.
10. Apartinfo nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności mogące wystąpić w trakcie pobytu Klienta w Lokalu, z przyczyn nieleżących po stronie Apartinfo, w tym w szczególności spowodowane przerwą w dostawie prądu, gazu, wody, jak również pracami konserwatorskimi, w budynku, w którym znajduje się Lokal oraz w obrębie budynku i na zewnątrz.
§6. Warunki najmu Lokali
1. Apartinfo zobowiązuje się do wydania Klientowi Lokalu posprzątanego,
wyposażonego w sposób określony w ofercie zamieszczonej na stronie internetowej www.apartinfo.net oraz indywidualnej ofercie najmu. Stan niezgodny ze stanem określonym w zdaniu poprzedzającym, zostanie usunięty niezwłocznie po zgłoszeniu przez Klienta.
2. Liczba osób mogących zamieszkać w Lokalu objętym rezerwacją jest ograniczona do liczby podanej w ofercie na stronie internetowej www.apartinfo.net oraz indywidualnej ofercie najmu. Podaną przez Klienta liczbę osób można zmienić, pod warunkiem, że nie przekracza ona liczby podanej w ofercie na stronie serwisu internetowego www.apartinfo.net. W takim przypadku Klient ma obowiązek poinformować telefonicznie lub za pośrednictwem e-mail Apartinfo o zmianie ilości osób, które zostaną zakwaterowane w Lokalu. Apartinfo umożliwi zakwaterowanie osób nieobjętych rezerwacją w Lokalu pod warunkiem uiszczenia przez Klienta dodatkowej, jednorazowej, opłaty tytułem dostawki w wysokości 50 zł.
3. Jeżeli w trakcie wymeldowania z Lokalu okaże się, że liczba osób
przebywających w Lokalu była większa niż ustalona przez strony przy dokonywaniu rezerwacji, a o powyższym fakcie Klient nie poinformował Apartinfo i nie uzyskał stosownej zgody, Apartinfo ma prawo do obciążenia Klienta opłatą za pobyt niezgłoszonej osoby w wysokości 200 zł.
4. Odbiór kluczy do Lokalu następuje w miejscu i terminie wskazanym w
potwierdzeniu zawarcia umowy najmu Lokalu. Kluczy do lokalu nie wolno
udostępniać osobom trzecim.
5. Apartinfo zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Klienta, który:
6. Nie posiada ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dowodu tożsamości,
7. Znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
8. Podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy Regulamin.
9. Dokładny termin i godzina przyjazdu Klienta do Lokalu powinna zostać
potwierdzona telefonicznie lub e-mailem na dzień przed przyjazdem osobie
odpowiedzialnej za rezerwacje, wskazanej przez Apartinfo.
10. W przypadku braku możliwości dotarcia przez Klienta na umówioną wcześniej
godzinę Klient zobowiązuje się do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za rezerwację, wskazanej przez Apartinfo.
11. Wynajem Lokalu odbywa się w trybie dobowym.
12. Doba pobytu rozpoczyna się od godz. 15.00 w dniu przyjazdu i kończy się o
godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
13. Klientem może być osoba pełnoletnia. Osoby do lat 18 mogą przebywać w
Lokalu jedynie pod opieką osoby dorosłej.
14. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Lokalu w obecności Apartinfo lub osoby przez nią upoważnionej. Przed wykwaterowaniem z Lokalu Apartinfo w obecności Klienta dokona sprawdzenia stanu technicznego Lokalu oraz jego wyposażenia.
15. Klient może korzystać z Lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może
go oddać w dalszy podnajem.
16. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa,
zachowanie czystości w Lokalu, na klatkach schodowych oraz w obrębie
zajmowanego budynku i utrzymywania wynajętego Lokalu w należytym stanie.
17. Klient w trakcie pobytu w Lokalu zobowiązany jest do przestrzegania
regulaminu budynku wyłożonego na klatkach schodowych oraz do zasad współżycia społecznego.
18. W Lokalu obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do godz. 6.00 dnia
następnego.
19. Jeżeli wskutek naruszenia ciszy nocnej obowiązującej w Lokalu
przedstawiciel Apartinfo zostanie wezwany do Lokalu przez sąsiadów, Straż
Miejską lub Policję, Apartinfo uprawniony będzie do natychmiastowego
rozwiązania umowy z winy Klienta.
20. Za każde nieuzasadnione wezwanie obsługi Apartinfo zostanie naliczona
dodatkowa opłata w wysokości 50 zł.
21. Klient ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na należytą obsługę zaworów
wody, gazu i urządzeń elektrycznych. Z uwagi na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w Lokalu jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną, niestanowiących wyposażania Lokalu, z wyłączeniem: ładowarek do telefonów komórkowych, zasilaczy, odbiorników radiowych, komputerów, maszynek do golenia i suszarek do włosów.
22. W Lokalu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, chyba że w sposób
jednoznaczny w ofercie Lokalu na stronie internetowej www.apartinfo.net jest to
dozwolone.
23. Wszelkich dodatkowych informacji udziela w imieniu Apartinfo osoba wskazana
przez Apartinfo.
24. Pobyt w Lokalu zwierząt domowych, dozwolony jest tylko za uprzednim
zezwoleniem Apartinfo. Apartinfo ma prawo odmówić przyjęcia Klienta, który bez uzyskania zgody zabrał ze sobą zwierzę domowe. Pobyt zwierzęcia domowego, w zależności od konkretnej oferty, może wiązać się z koniecznością uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 50 zł. Psy przez cały czas pobytu na terenie obiektu muszą być trzymane na smyczy.
25. Klient zobowiązany jest do parkowania posiadanego pojazdu w miejscach
wyznaczonych dla wynajmowanego Lokalu lub na parkingu ogólnodostępnym według wskazówek Apartinfo.
26. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego paragrafu,
Apartinfo uprawnione będzie do rozwiązania umowy Najmu ze skutkiem
natychmiastowym z winy Najemcy.
§7. Zakończenie pobytu
1. W dniu wyjazdu Klient jest zobowiązany udostępnić Apartinfo wynajmowany
Lokal w celu skontrolowania jego stanu.
2. Dokładny termin i godzina wymeldowania z Lokalu powinna zostać dodatkowo
potwierdzona telefonicznie na dzień przed wyjazdem osobie odpowiedzialnej za
rezerwacje, wskazanej przez Apartinfo.
3. Klient ma obowiązek uczestniczyć w oględzinach stanu apartamentu oraz jego
wyposażenia.
4. Przed opuszczeniem Lokalu Klient jest zobowiązany zwrócić otrzymane w chwili zakwaterowania klucze oraz piloty do bram wjazdowych.
§8. Reklamacje
1. Pod pojęciem reklamacji należy rozumieć wszelkie wnioski, skargi i zażalenia
Klienta dotyczące:
a. warunków pobytu w wynajętym Lokalu odbiegających od standardu określonego w
ofercie znajdującej się na stronie internetowej www.apartinfo.net;
b. stwierdzonych usterek lub braków w wyposażeniu Lokalu odbiegających od
standardu określonego w publikowanej informacji na stronie internetowej
www.apartinfo.net oraz indywidualnej ofercie najmu
c. standardów obsługi Klienta przez Apartinfo,
d. zależnych od Apartinfo sp.j. okoliczności mających istotny wpływ na standard
pobytu w Lokalu.
2. Reklamacje winny być zgłaszane Apartinfo sp.j. oraz wnoszone w formie
pisemnej lub równoważnej formie elektronicznej pod adresem
reklamacje@apartinfo.net.
3. Wnoszący reklamacje winien podać swoje dane personalne wraz z aktualnym
adresem korespondencyjnym, adresem poczty elektronicznej, numerem telefonu
kontaktowego oraz numerem rezerwacji.
4. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Lokalu zajmowanego przez
reklamującego oraz kompletny opis sytuacji podlegającej reklamacji, jak również
precyzyjne określenie roszczenia.
5. Reklamacje posiadające wymagana formę oraz treść będą rozpatrywane w
terminie 14 dni roboczych od daty przekazania ich Apartinfo sp.j.
§9. Ochrona danych osobowych
Informacja administratora danych oraz ich przechowywania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), które obowiązują od dnia 25 maja 2018r. o ochronie danych osobowych informujemy
1. Administratorem danych osobowych jest Apartinfo Gustinelli Antoń spółka jawna z adresem 80-748 Gdańsk ul. Chmielna 71/75, kontakt tel. +48 500 310 306, adres e-mail: biuro@apartinfo.net.
2. Administrator wyznacza Inspektora Ochrony Danych, kontakt tel. 500 310 306, adres e-mail: biuro@apartinfo.net, adres: 80-748 Gdańsk ul. Chmielna 71/75
3. Dane osobowe są niezbędne do przeprowadzenia procesu rezerwacji oraz w celach związanych z realizacją usługi wysyłania ofert oraz/lub newslettera, zawierającego informacje marketingowe administratora danych
4. Pan/Pani wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie swoich danych.
5.Przekazane dane osobowe będą przechowywane przez administratora przez okres dwóch lat.
6. Pan/Pani ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie w formie pisemnej na adres siedziby administratora lub przez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@apartinfo.net bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Pan/Pani której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
9. Odbiorcami przekazanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.
10. Przekazane dane osobowe nie będą profilowane.
11. Pytania lub wnioski związane w przetwarzaniem danych osobowych należy kierować pocztą email lub pisemnie na na wskazane adresy.
§10. Postanowienia końcowe
1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Apartinfo sp.j. nie

stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie regulacje Kodeksu Cywilnego.
3. Podane przez Klientów dane osobowe Apartinfo sp.j. zbiera i przetwarza
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Apartinfo sp.j. może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług
świadczonych w ramach www.apartinfo.com.pl. Zmiana staje się skuteczna w
terminie wskazanym przez Apartinfo sp.j., który nie może być krótszy niż 7 dni
od momentu udostępnienia w www.apartinfo.com.pl zmienionego Regulaminu, z
zastrzeżeniem, że do umów zawartych przed wejściem w życie zmian zastosowanie mają postanowienia dotychczasowe.
5. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.
6. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
7. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest paragon sprzedaży.